ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ผ่านทางระบบ GFMIS

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งโอนจัดสรร