ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 ธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านทางระบบ GFMIS

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 ธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งโอนจัดสรร