ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การจัดสรรเงินสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ปี 63 ไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ้มเติม

กบ 0023.2_ว1592 ลว 25 มีค 63 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนุนการถ่ายโอน ไตรมาส 2 (มีค63) เพิ่มเติม

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ