ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหางานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๓

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ