ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว2904 ลว 5 มิ.ย. 63 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.
1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 ลว 5 มิ.ย. 63 (การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ)
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 ลว 5 มิ.ย. 63

เอกสารแนบ :

1.หนังสือนำส่ง   2.หลักเกณฑ์ฯ (การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ)   3.หลักเกณฑ์ฯ กลับเข้ารับราชการ