ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 4ฉบับ

กบ 0023.2/ว2913 ลว 5 มิถุนายน 2563 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
1. หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ