ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ