ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว1585 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ :

1.หนังสือนำส่ง   2.ประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างฯ อบต. (ฉ.2) 2563