ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

กบ 0023.2_ว3462 ลว 9 กค 63 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและแนวทางการจัดทำและการตรวจสอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ