ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4

การโอนเงินจัดสรรอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ :

การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)    อาหารเสริม(นม),อาหารกลางวัน    สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู,จ้างประจำ)    ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น   การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)    สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา