ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (channel spacing)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

ขอความอนุเคราะห์เร่งรัด