ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ