ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โอนเงินจัดสรรงบประมาณพ.ศ.2563 งบกลาง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ

โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งโอนจัดสรร