ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี พร้อมแบบแจ้งรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เอกสารแนบ :

หนังสือ   แบบแจ้งรายละเอียดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี