ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023/ว4910 ลว 5 ตุลาคม 2563 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ