ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 4909 ลว 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ