ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2563

กบ 0023.2/ว182 ลว. 26 ต.ค. 63 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2563

เอกสารแนบ :

มติ ก.อบต.1   มติ ก.อบต.2