ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ปี 64

กบ 0023.2/ว192 ลว 11 พ.ย. 63 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

เอกสารแนบ :

1.หนังสือนำส่ง   2.แบบ 16 ช่อง, 24 ช่อง (แก้ไข)   3.บัญชีรายชื่อผู้เสนอขอฯ ปี 2563   4.บัญชีรายชื่อเสนอขอฯ ปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย