ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 เรื่อง

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ :

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ   การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)   สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู,จ้างประจำ)