ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 เรื่อง

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 เรื่อง

เอกสารแนบ :

ค่าจัดการเรียนการสอน   เงินอุดหนุนทั่วไป   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน   ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน