ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564

กบ 0023.2/ว451 ลว. 25 มค 64 แจ้งผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบ :

1.มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 1_64   2.เอกสาร 1-11