ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)   การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู,จ้างประจำ)