ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ. จำนวน 2 ฉบับ

ที่ กบ 0023.2/ว 651 ลว 3 ก.พ.64 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564
3. กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

หนังสือ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ