ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ ฯ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ