ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 1403 ลง 17 มี.ค 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณ๊ที่มีเหตุพิเศษฯ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ