ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว1404 ลว 17 มี.ค.2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษฯ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ