ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2564

กบ 00๒๓.๒/ว ๔๗ ลว ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ