ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓

ผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสารแนบ :

หนังสือพร้อมรายละเอียด