ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การประชุมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ