ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งให้สมาชิกภาพสิ้นสุด

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ