ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) เพิ่มเติม

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ