ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ฯ งวดที่ 2

การโอนเงินจัดสรรอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ