ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ฯ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ