ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

การโอนเงินจัดสรรอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

เอกสารแนบ :

เงินอุดหนุนทั่วไป   การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)   ค่ากระแสไฟฟ้า