ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน

ที่ กบ 0023.2/ว 6547 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ