ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ

กบ 0023.2/ว 1977 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ