ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

กบ 0023.2/ว 2018 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ