ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

กบ 0023.2/ว 2096 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ