ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบ อปท. (e-Plan)

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบ อปท. (e-Plan)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ