กระดานข่าว
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ ราคากลาง ๓,,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๒. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ ราคากลาง ๒,,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

รายละเอียดรายการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) จำนวน ๑ คัน
๒. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ปะสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอเหนือคลอง) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.krabilocal.go.th , http://www.nuakhlong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๙-๒๒๔๖ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายหร้าเหม มามาตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 

 

 

viagra home delivery how to get viagra prescription what happens if a man takes female viagra shelf life viagra what is the medical term for viagra http://mphasset.com

 

 

 

cialis treatment for high blood pressure best online cialis how to order cialis online safely order 5mg cialis cialis online http://rabbitinahat.com

 

 

 

what is the difference between cialis and viagra cialis daily for bph cialis in uk cialis vs viagra price walmart cialis price http://skyrank.com

 

 

 

using cialis cheap cialis pills cialis black 800mg buy cialis no prescription cialis pills http://missreplicawatches.com

 

 

 

buying viagra online in canada buy viagra online with mastercard premature ejaculation viagra how to get viagra from your doctor new viagra woman http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

viagra tablets india buy viagra 100mg natural viagra for men generic viagra from canada generic viagra no prescription http://lizlarssen.com

 

 

 

how to use a viagra pill what over the counter pill works as good as viagra will viagra make you last longer viagra didnt work now what generic viagra best prices http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

cialis blood pressure discount generic cialis walmart cialis cialis order online india generic cialis 5mg online http://motechautomotive.com

 

 

 

buy cialis in canada does cialis make it harder to ejaculate cialis soft tabs cialis fiyat cialis cost canada http://skyrank.com

 

 

 

viagra without prescription cheap viagra canada what happens when a woman takes a viagra pill women viagra generic viagra no prescription http://livecopys.com

 

 

 

viagra advice viagra for diabetes erectile dysfunction buy discount viagra how many hours does viagra work what dies viagra do http://mphasset.com

 

 

 

how often can you take 20 mg cialis how to buy cialis online is it safe to buy cialis online cialis order online uk canadian online pharmacy generic cialis http://missreplicawatches.com

 

 

 

generic cialis cheap buy cialis cheap cialis sildenafil cialis prostate cancer cialis doesnt work anymore http://rebeccaharrell.com

 

 

 

how to use cialis 20mg tablets buy brand cialis online cialis drugs buy cialis from canada where to buy cialis online http://rabbitinahat.com

 

 

 

how to buy viagra online safely retail cost of viagra buying viagra online from canada drinking and viagra what age do you need viagra http://mphasset.com

 

 

 

generic viagra free where to find viagra man using viagra levitra cialis viagra price comparison picture of viagra 100mg http://mphasset.com

 

 

 

levitra cialis viagra price comparison buy cialis in canada cialis levitra order generic cialis india canadian cialis generic http://motechautomotive.com

 

 

 

cialis daily use reviews cialis strengths buy cialis cheap online cialis prostate cancer lloyds pharmacy cialis http://skyrank.com

 

 

 

viagra coupon cvs viagra pills online viagra standard dose viagra without prescription viagra pills online http://livecopys.com

 

 

 

how to get your doctor to prescribe viagra what year was viagra released cheap viagra online overnight shipping buy viagra low cost viagra add http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

best prices on viagra and cialis buy viagra internet viagra capsules in india buy generic viagra online order viagra canada http://kqcopy.com

 

 

 

buy cialis in uk cialis for sale uk cialis online canadian pharmacy cialis super active online buy cialis overnight delivery http://psychologytweets.com

 

 

 

can you mix alcohol and viagra viagra for sale india how long before viagra kicks in where to buy viagra uk viagra stock price http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

viagra for sale is there a natural alternative to viagra girl takes viagra viagra free pills how to ask doctor for viagra http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

canadian pharmacy cialis cheap order cialis overnight delivery when will cialis be available in generic form order brand cialis online cialis online paypal http://rabbitinahat.com

 

 

 

how to use cialis 20mg levitra versus cialis buy cialis online safely cialis without perscription how long does cialis last http://psychologytweets.com

 

 

 

cost of viagra at costco viagra alternative names can you buy generic viagra how to talk to your doctor about viagra viagra and cialis for sale http://mphasset.com

 

 

 

cialis without a prescription buy cialis in canada where can i buy cialis pills order generic viagra cialis buy generic cialis 20 mg http://rabbitinahat.com

 

 

 

best place to buy cialis free cialis coupon where to buy cialis in canada canadian cialis 5mg cialis how long before it works http://skyrank.com

 

 

 

how often can you take 20 mg cialis cheap cialis 20mg mixing viagra and cialis effects buy cialis online safely cheap cialis 20mg http://rabbitinahat.com

 

 

 

how do you use viagra viagra 50 mg price viagra bigger viagra max dose effects of viagra on women http://mphasset.com

 

 

 

canada online viagra is there a womens viagra what can you use instead of viagra how to make your own homemade viagra buy cheap viagra uk http://mphasset.com

 

 

 

how long does it take for cialis daily to work cialis daily online why is cialis so expensive mail order cialis generic cialis india pharmacy http://rabbitinahat.com

 

 

 

generic cialis online canada average cost of cialis per pill real cialis maximum cialis dosage buy cialis online no prescription http://skyrank.com

 

 

 

viagra for sale cheap order generic viagra online viagra full stomach viagra coupon order viagra from india http://lizlarssen.com

 

 

 

can you take viagra with heart medication buy viagra without presc pills like viagra over the counter cheap viagra europe best place to order viagra online http://kqcopy.com

 

 

 

cialis clinical trials order cialis no prescription canada cialis liver cialis price order cialis online us http://rabbitinahat.com

 

 

 

viagra description cheap pill viagra how long does it take before viagra works viagra for sale online cheap cheapest generic viagra prices online http://livecopys.com

 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน