๏ฟฝ๏ฟฝะดาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ ราคากลาง ๓,,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๒. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ ราคากลาง ๒,,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

รายละเอียดรายการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) จำนวน ๑ คัน
๒. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ปะสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอเหนือคลอง) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.krabilocal.go.th , http://www.nuakhlong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๙-๒๒๔๖ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายหร้าเหม มามาตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 

 

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอผ๏ฟฝ๏ฟฝอบ๏ฟฝ๏ฟฝะท๏ฟฝ๏ฟฝ: *
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ :
๏ฟฝ๏ฟฝอค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : *
๏ฟฝูป๏ฟฝาพ : ๏ฟฝูป๏ฟฝาพ๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสผ๏ฟฝาน
๏ฟฝ๏ฟฝอค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝูป๏ฟฝาพ : *๏ฟฝ๏ฟฝอค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝูป ๏ฟฝ๏ฟฝรทัด๏ฟฝ๏ฟฝ