กระดานข่าว
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ ราคากลาง ๓,,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๒. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ ราคากลาง ๒,,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

รายละเอียดรายการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) จำนวน ๑ คัน
๒. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ปะสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอเหนือคลอง) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.krabilocal.go.th , http://www.nuakhlong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๙-๒๒๔๖ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายหร้าเหม มามาตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 

 

 

yuzvomaq http://skyrank.com buy cialis viagra buy online rzqu http://mphasset.com - buy viagra in australia

 

 

 

ovggysbc http://motechautomotive.com buy cialis from india buy cialis soft online jhwx http://skyrank.com - buy brand cialis

 

 

 

pfizer viagra cost buy generic viagra how to get a viagra prescription from your doctor cheap viagra cheap viagra online http://lizlarssen.com

 

 

 

buy cialis online in canada buy cialis 20 mg 30mg cialis generic cialis buy viagra online http://kqcopy.com

 

 

 

how take viagra buy viagra online canada pfizer viagra 100mg review order viagra buy cialis online uk http://motechautomotive.com

 

 

 

cheapest viagra prices cheap viagra when should i take cialis for best results buy generic cialis order viagra http://livecopys.com

 

 

 

cialis.com free trial generic cialis can cialis cure ed cheap cialis cialis generic buy online http://missreplicawatches.com

 

 

 

Viagra Rezeptfrei Potenzmittel Buy Kaluril Without Prescription viagra Dental Prophylaxis With Cephalexin Remoxy Amoxicillin Bangledesh

 

 

 

cialis order online generic cialis where to buy cialis australia buy cialis buying generic cialis http://motechautomotive.com

 

 

 

cialis 2.5 vs 5 mg buy cialis pills online viagra cost cvs cheap viagra how to buy cialis http://rabbitinahat.com

 

 

 

can you drink alcohol with cialis cheap cialis levitra or cialis buy generic cialis cheap viagra online http://matehusta.com

 

 

 

buy viagra online buy viagra cheap buy viagra cheap generic viagra http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

cheap cialis generic online cheap generic cialis buy cialis canada buy generic cialis http://psychologytweets.com

 

 

 

buy generic viagra buy viagra cheap generic viagra online female viagra http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

buy viagra cheap viagra online usa cheap viagra 100mg generic viagra http://matehusta.com

 

 

 

cheap cialis online cialis online usa buy generic cialis online buy cialis canada http://skyrank.com

 

 

 

cialis pills cialis online cialis online canada buy cialis online in usa http://skyrank.com

 

 

 

walmart pharmacy cialis price buy cialis online cialis side effects alcohol cialis online usa buy cialis canada http://rebeccaharrell.com

 

 

 

cialis 30 mg buy cialis cheap cialis formula buy cialis online cheap cialis pills http://rebeccaharrell.com

 

 

 

cialis espaรฑol cialis price cialis substitute buy cialis from canada best place to buy cialis online http://psychologytweets.com

 

 

 

where to get generic viagra cheap viagra 100mg does viagra require a prescription in usa generic viagra online cheap viagra 100mg http://janxie.com

 

 

 

viagra uk price female viagra pill buy viagra online without rx cheap generic viagra cheap viagra online http://livecopys.com

 

 

 

viagra from boots female viagra real viagra online buy viagra online buy viagra online usa http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

viagra video viagra online canadian pharmacy viagra 25mg reviews where to buy viagra online buy viagra online usa http://onevoicemethod.com

 

 

 

soft viagra online online pharmacy viagra viagra free samples buy viagra online buy generic viagra http://onevoicemethod.com

 

 

 

viagra eye pain female viagra pill viagra 100mg tablets side effects buy generic viagra online buy viagra cheap http://onevoicemethod.com

 

 

 

dr fox viagra viagra price natural viagra substitutes over the counter buy viagra viagra online http://matehusta.com

 

 

 

how do i get viagra without seeing a doctor buy viagra online viagra lasts how long order viagra online viagra price http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

viagra usa generic viagra online how to take viagra viagra online usa generic viagra online http://lizlarssen.com

 

 

 

nitric oxide viagra viagra price how to get free viagra samples viagra online canadian pharmacy women viagra http://livecopys.com

 

 

 

100mg viagra vs 20mg cialis order viagra retail cost of viagra generic viagra online buy viagra http://livecopys.com

 

 

 

viagra vs cialis vs levitra prices buy generic viagra viagra dosage amounts cheap viagra generic viagra online http://tuxrentalonline.com

 

 

 

viagra with prescription online viagra online where can i buy viagra order cialis generic viagra http://missreplicawatches.com

 

 

 

discount online viagra buy viagra online viagra substitute food cheap viagra cheap viagra online http://onevoicemethod.com

 

 

 

kid takes viagra buy viagra what is better viagra cialis or levitra generic viagra generic viagra online http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

what store can i buy viagra buy viagra online dr viagra buy viagra buy generic viagra http://tuxrentalonline.com

 

 

 

online viagra cheap viagra online what does girl viagra do generic viagra cheap viagra http://lizlarssen.com

 

 

 

viagra pulmonary hypertension generic viagra online genuine viagra viagra coupon generic viagra online http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

cost of viagra walmart cheap viagra how to viagra work cialis coupon cheap viagra online http://missreplicawatches.com

 

 

 

dosage viagra cheap viagra online viagra cialis levitra comparison buy viagra online viagra online http://kqcopy.com

 

 

 

how should you take viagra viagra coupon does viagra work on females buy cialis cheap viagra online http://missreplicawatches.com

 

 

 

viagra alternatives over the counter generic viagra costco pharmacy viagra cost buy cialis online cheap viagra online http://rebeccaharrell.com

 

 

 

other name for viagra viagra coupon where can i buy viagra generic viagra cheap viagra online http://tuxrentalonline.com

 

 

 

where to order viagra online cheap viagra online purchase viagra uk generic viagra cheap viagra online http://onevoicemethod.com

 

 

 

is viagra available in generic form viagra coupon viagra on a full stomach generic viagra order viagra http://investinokc.com

 

 

 

kamagra vs viagra cheap viagra purchase viagra online australia viagra coupon viagra online http://tuxrentalonline.com

 

 

 

substitute of viagra cheap viagra online best place to buy viagra online forum cheap viagra online order viagra http://janxie.com

 

 

 

viagra men buy viagra online herbal viagra that works cheap viagra online generic viagra online http://investinokc.com

 

 

 

does viagra help with pe buy viagra online other uses for viagra buy viagra online cheap viagra http://livecopys.com

 

 

 

viagra dependency generic viagra viagra cheapest buy generic viagra order viagra http://matehusta.com

 

 

 

generic viagra india safe buy viagra online safe dose of viagra generic cialis online viagra coupon http://motechautomotive.com

 

 

 

what does viagra do order viagra alternative to viagra gnc buy viagra online buy generic viagra http://onevoicemethod.com

 

 

 

generic drug for viagra order viagra viagra pills online generic viagra cheap viagra online http://livecopys.com

 

 

 

can you buy viagra at walgreens order viagra viagra is good for health cheap cialis online viagra online http://rabbitinahat.com

 

 

 

viagra vs cialis vs levitra buy generic viagra cost of viagra uk cheap viagra online order viagra http://tuxrentalonline.com

 

 

 

viagra coupon free viagra online viagra cream online viagra coupon generic viagra online http://mphasset.com

 

 

 

buy viagra canada pharmacy order viagra viagra 50 mg reviews viagra online buy viagra http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

which is safer cialis or viagra generic viagra online buy viagra jelly order cialis viagra coupon http://missreplicawatches.com

 

 

 

viagra spam viagra online viagra and liver disease generic viagra buy generic viagra http://valleyofshadowsanddreams.com

 

 

 

max viagra per day generic viagra online best canadian online pharmacy viagra generic cialis online viagra online http://skyrank.com

 

 

 

get viagra overnight cheap viagra do you need prescription for viagra buy viagra online cheap viagra http://lizlarssen.com

 

 

 

purchase viagra in australia viagra coupon female use of viagra buy viagra order viagra http://lizlarssen.com

 

 

 

watermelon and lemon juice viagra buy viagra online viagra definition wikipedia buy generic viagra generic viagra http://investinokc.com

 

 

 

name brand viagra online order viagra what would happen if woman took viagra viagra online cheap viagra online http://investinokc.com

 

 

 

do you need a prescription for cialis in australia order cialis canada cheap cialis canada buy cialis online cheap cheap cialis canada http://motechautomotive.com

 

 

 

cialis 30 day cost buy generic cialis online what is the highest dose of cialis cialis online usa cialis coupon http://rabbitinahat.com

 

 

 

pastilla cialis generic cialis online cialis doses buy cialis canada cialis 5mg best price http://rebeccaharrell.com

 

 

 

cialis coupons buy generic cialis online buy cialis online in usa buy cialis online cheap cialis 20mg price http://missreplicawatches.com

 

 

 

canadian pharmacy cialis generic buy cialis online cheap how long does it take before cialis works cialis price cheap cialis online http://psychologytweets.com

 

 

 

cialis coupon voucher cialis coupon cialis viagra best place to buy cialis online cheap cialis http://rabbitinahat.com

 

 

 

cialis tablets uk buy generic cialis cialis what is it buy cialis cheap canadian pharmacy cialis http://motechautomotive.com

 

 

 

viagra cost in canada viagra price when did viagra become available order generic viagra canadian pharmacy generic viagra http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

sex pills viagra order viagra how long does viagra stay in your blood viagra price per pill canadian pharmacy viagra http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

does viagra always work viagra com best viagra dosage generic viagra buy viagra online http://mphasset.com

 

 

 

cialis 10mg reviews cialis online usa online cialis cheap cheap cialis 5mg best place to buy cialis online http://motechautomotive.com

 

 

 

cheap cialis super active cialis coupons cialis purchase online canada order cialis canada buy generic cialis http://skyrank.com

 

 

 

cialis 10 mg tablet cialis coupons what is the difference between viagra cialis and levitra cheap cialis cheap generic cialis http://missreplicawatches.com

 

 

 

watermelon acts like viagra viagra for men viagra sites viagra coupon viagra 100mg price http://janxie.com

 

 

 

cialis and eyesight canadian pharmacy cialis side effects cialis cialis online usa generic cialis online http://skyrank.com

 

 

 

do you have to have a prescription for viagra herbal viagra pills viagra drug classification viagra from canada viagra for men http://istanbulexpressonline.com

 

 

 

levitra cialis order cialis online canada what is the price of cialis buy cialis online usa buy cialis online cheap http://rabbitinahat.com

 

 

 

order viagra online canada buy generic viagra cheap viagra for sale womens viagra pill order viagra pills http://janxie.com

 

 

 

womens pink viagra female viagra pill how does female viagra work women viagra cheap viagra online http://mphasset.com

 

 

 

best place to buy cialis online cheap cialis canada cialis us cialis online cialis generic best price http://skyrank.com

 

 

 

take cialis how long before cialis pills online cialis 20 mg tablet cialis pills cialis online http://missreplicawatches.com

 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน