กระดานข่าว
 

รับโอนปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง

เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับโอน
1.1 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา
เลขที่ตำแหน่ง 34-2-00-1101-001
2. คุณสมบัติ
2.1 เป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดียวกันในตำแหน่งที่ว่าง
3. เอกสารประกอบการรับโอน
ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการรับโอนดังต่อไปนี้
3.1 คำร้องขอโอนและความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในแบบคำร้องขอโอน
3.2 หนังสือยินยอมให้โอน
3.3 หนังสือรับรองความประพฤติ
3.4 สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3.5 สำเนาวุฒิการศึกษา
3.6 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การยื่นหรือส่งเอกสารขอโอน
ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน ยื่นเอกสารตามข้อ 3 ไปยังเทศบาลตำบลคึกคัก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป สนใจติดต่อสอบถามโทร 0-7640-6338
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : ๏ฟฝูป๏ฟฝาพ๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสผ๏ฟฝาน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน