กระดานข่าว
 

รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งครู คศ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
ตัวยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน อำภออ่าวลึก งหวัดกระบี่ มีความประสงศ์รับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ประจำปี
งบประมาณ พศ.๒๕๖๔ ดังต่อนี้
๑. ตำแหน่ง นักวิชาการสธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ด อัตรา
๒. ตำแหน่ง ครู อันตับ คศ,ต
จำนวน ๑ อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน จึงประกาศให้พนักงานส่วนตำบล ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตฐานกำหนตตำแหน่ และมีความประสงค์จะขอโอนให้ยื่นเอกสาร ดังนี้
คำร้องขอโอน
หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.พ..c)
๔ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา
๕. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โตยยื่นเอกสารต้ที่สำนักงนปลัต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียตเพิ่มเติมได้ที่งนการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
0-๗๕๖๖-๕๗ด๐ ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : ๏ฟฝูป๏ฟฝาพ๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสผ๏ฟฝาน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน