ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว2641 ลว 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ