ประกาศ
 

ประกาศก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ