ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2566

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ