ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว2640 ลว 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ