ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ