ประกาศ
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2566

กบ 0023.2/ว2595 ลว 30 มิ.ย. 66 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2566

เอกสารแนบ :

มติ ก.อบต.