ประกาศ
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2566

กบ 0023.2/ว 3442 ลว.27 กรกฎาคม 2566 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2566

เอกสารแนบ :

สรุปมติ7_66   หนังสือแจ้งมติ7_66   เอกสารแนบ7_66