ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว2643 ลว 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของค์การบริหารส่วนตำบล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ